.

yönetmelik

30 Nisan 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28279

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış bireyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu
programı yürüten kişiyi,
f) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, ilgi duydukları bilimsel, sanatsal ve
sportif alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, bilim insanlarından almalarını sağlamak,
b) Herhangi bir alanda, müfredatın ötesinde bir bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere, bu
bilgiyi sağlamak,
c) Yetenekli bireylerin erken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik,
akademik, sosyal destek ve eğitimin verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını
belirlemek, yetenek alanı ya da alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal
gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
ç) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu
değerlere saygı duymalarını; lider, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal
bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde geliştirmek,
d) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, bilim ve sanat insanı olarak
yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve
bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,
b) Herhangi bir alanda yeteneğe sahip bir öğrenci tespit edildiğinde, bireylerin ailelerinin
ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için, ilgili resmi ve özel kurumlara
danışmanlık yapmak,
c) Eğlenceli bilim deneylerinin, şaşırtıcı ve heyecan uyandırıcı nitelikleriyle öğrencilere
sunulması, deneylerin, günlük yaşamda gözlemlediğimiz ancak çoğu zaman farkına
varmadığımız birçok fiziksel ilke ve doğa olaylarını, eğlendirici düzenekler içerisinde sezdirmek,
ç) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde
faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla
işbirliği yapmak,
e) Bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarla ilgili programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Program Koordinatörleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılır.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri
arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Görev süresi biten Müdür yardımcıları, yeniden aynı usulle görevlendirilebilirler. Görev süresi
bitmeden ayrılan Müdür yardımcısı yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılır.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır ve
Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde
yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.
(5) Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve
bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek
ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
f) Personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak
programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders 
programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa
katılmaları için gerekli önlemleri almak,
b) Genel koordinasyonu ve yürütmeyi sağlamak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili
çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından
görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni
üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekâlet eden Müdür yardımcısı yürütür.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak,
c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını
belirlemek,
ç) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek,
d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe
uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak,
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından
görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
Program koordinatörleri ve görevleri
MADDE 15 – (1) Program koordinatörü; Müdür ve Müdür yardımcılarının önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını
oluşturarak ilgili Müdür yardımcısına sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını
belirlemek, Müdür yardımcısının onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna
sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü
alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.

yönetim ve kurullar

  • yönetim
  • yönetim kurulu
  • danışma kurulu